Languages

Senaste inlägget

1 juni och sen då?

Vad har hänt sedan starten den 1 juni 2016? Här kommer ett axplock av aktiviteter och arbetsuppgiter. Ett roligt och givande uppdrag, som lokal barnombudsman! Sedan starten den 1 juni 2016 då jag började arbeta som lokal barnombudsman har uppdraget innehållit ...

Utbildning för ledningen för Samhällsbyggnadsförvaltningen samt för nämnden.

Nu har samtliga ledningsgrupper och  nämnder fått vidarutbildning i barnets rättigheter samt fått  diskutera hur kommunen arbetar och kan arbeta med vår Handlingsplan att stärka barnets rättigheter i vår kommun. Fick idag träffa nyfikna och engagerade politiker, som bl.a. var överens att alla frågor berör barn och hur viktigt det är att vi lyssnar in, beaktar barnens synpunkter i våra beslut samt återkopplar till dem. Återkoppling på vilket sätt deras synpunkter beaktats är väldigt viktigt, eftersom de då får möjlighet att känna att de blivit lyssnade på och kan förstå sammanhang. Att verka för en fungerande demokrati är allas uppgift.

MR-dagar i Göteborg

Göteborg hade under den 8-10 november konferens om Mänskliga rättigheter. Under tisdagen fick jag möjlighet att föreläsa om RBS = Rättighetsbaserad skola, där tre skolor i Nord, deltar. Berättade också om mitt uppdrag som lokal barnombudsman samt om vårt arbete med integration. Detta blev uppskattat! På bilden finns även Anna Leithe och Lisa Ericsson från UNICEF

Konferens i Bryssel. EU har "Open days"

Blev till min glädje inbjuden av Kommunförbundet Skåne för att delta i deras programpunkt "How to implement the rights of the child at a local level in Skåne". Jag berättade för bl.a. EU-parlamentariker om hur vi arbetar med flyktingbarn i Simrishamn. Detta blev uppskattat och jag fick stor glädje av att lyssna till Anna Maria Corizza Bildt och att träffa Anna Hed och Jytte Gutterland, som alla arbetar med barnets rättigheter på EU-nivå.

Anna Maria berättade bl.a. om sina upplevelser från sina möten med flyktingbarn.

Anna Hed berättade bl.a. att hon kämpade för att få barnkonventionen som en EU lag.

Möte med BO Fredrik Malmberg och barnminister Åsa Regnér

Barnombudsmannen kallade till möte den 29 september för att redovisa och diskutera ny statistik. Enligt denna har pojkar sämre skolresultat än flickor men flickor har större psykisk ohälsa än pojkar. Det framkom att det inte främst är könet som är orsaken till olika skolresultat utan främst berodde de sämre resultaten på socioekonomisk eller utländsk bakgrund. Det fanns också spännande forskare  på plats som bl.a. visade att länder med fungerande skolsystem inte har så stor skillnad mellan könen. Länder som t.ex Japan och Finland.

Vidare framhölls vikten av att skolan kompenserar barn och ungas självkänsla genom att arbeta för barns lika värde och att skolan tar sitt demokratiska uppdrag på allvar. Att lyssna på barn och unga har väldigt stor betydelse för deras mående och känsla av KASAM.

Korsavadskolan

Onsdagen den 2 september fick jag och min nya praktikant Hanna Pletikos möta fem olika sjunde klasser. De fick information om vilken hjälp de kan få inom olika områden och de fick en folder att spara. Ur foldern framgår bl.a. att man kan ringa BRIS, skolans kurator, socialtjänstens ungdomsgrupp, Bénkadi och Första linjen. Jag berättade om min roll som barnombudsman och vi gjorde en övning kring barnkonventionen. Alla var delaktiga och hade många kloka synpunkter!

Hoppas att de sparar foldern och minns att det finns hjälp att få, om de eller någon vän skulle behöva!! Så fina ungdomar, som nu möter en ny tid på högstadiet! 

Nova Academy

Tillsammans med Anna Kesar och Pia Nyman Persson träffade jag tisdagen den 25 augusti omkring 120 elever på Nova Akademi. Eleverna delades in i 20 grupper för att diskutera hur bra de trivdes på skolan på en skala mellan 0-10. Vad de tyckte var bra med skolan och vad som kunde vara bättre. Därefter berättade grupperna inför hela gruppen vad de tyckte. Det var fantastiskt att uppleva hur eleverna med respekt lyssnade på varandra. Siffrorna var höga och alla sa att de trivdes på skolan och att de tyckte om sina lärare. De upplevde inte att mobbning och kränkningar förekom, men de tyckte att de skulle få fler restauranger att välja på, eftersom det nu uppstod köer.

Deras synpunkter skall nu redovisas i skolans Plan mot diskriminering och vara underlag till förbättringar på skolan.

Elevparlament på Nova Academy

20150313_131116[1]

Fredagen den 13 mars, vilket inte var en olycksdag för mig, träffade jag cirka 50 elever på Nova Acadymy, när de hade elevparlament. Alla skolans elever skolan deltar i detta och direktdemokrati råder. Jag fick presentera mig och mitt uppdrag som lokal barnombudsman. Jag bad dem att fundera på hur deras åsikter ännu bättre kan samlas in och presenteras för politiker i de frågor som de upplever är viktiga för dem.

Vidare bad jag om deras åsikter gällande integration flyktingbarn, där jag fått ett uppdrag av kommunstyrelsen att ansvara för att en barnkonsekvensanalys skall upprättas. I denna utredning är det viktigt att både flyktingbarn och "svenska" barn får möjlighet att uttrycka hur vi kan bli bra på integration i kommunen.

Barnkonventionens dag på Borrby skola

Förskoleklassen, årskurs 1-årskurs 3 blandade i 6 grupper, gick under tisdagen (den 10 mars) runt på olika stationer, där det väntade olika aktiviteter. På den ena stationen masserade barnen varandra, på den andra stationen var det skapande verkstad, där barnen fick göra olika figurer. Temat var artikel 2, att alla är olika men lika mycket värda. De olika figurerna skulle sedan sättas upp på en jordglob, som skall vara i hallen.

20150310_130007[1]På den tredje stationen fick jag träffa barnen och vi talade om kränkingar och hur man bör vara mot varandra. Barnen visste, att om man upplever sig kränkt eller ser någon annan bli kränkt, så ska man gå till en vuxen och be om hjälp, t.ex. finns det rastvakter på rasterna. Vi gick också igenom diskrimineringsgrunderna och barnen var fantastiska. De är så spontana och har i denna låga ålder ännu inga fördomar. Så härligt!!

Utbildning i metoden"Unga direkt"

Andra utbildningsdagen i metoden "Unga direkt" hölls fredagen den 6 mars på Österlens museum. Vi var cirka 20 deltagare från olika verksamheter i kommunen. Det finns så mycket erfarenhet och kunskap ute i verksamheterna och diskussionerna medförde att deltagarna fick en möjlighet att dela med sig och lära sig  lite av all den kunskap som finns. Deltagarna arbetade i grupper med att planera att genomföra gruppsamtal med barn/unga för att få ta del av barnens/de ungas åsikter i olika frågor. Vi arbetade med frågorna; hur vi kan göra eleverna mer delaktiga i likabehandlingsplanen, hur vi kan få elevernas åsikter kring hur kommunen kan arbeta med integration samt hur vi skall arbeta för att nå alla grupper av barn så att alla barn får en lika tillgång till det kommunen erbjuder sina/barn unga.

"Unga direktMetoden "Unga direkt" finns på barnombudsmannens hemsida www.barnombudsmannen.se och utbildningen hölls av Sylvia Carlsdotter och mig.

Gå till sida: 1, 2, 3.