Campus Österlen

Campus Österlen är ett samlingsnamn för utbildningar och fortbildningar på högskole- och yrkeshögskolenivå samt kompetensutveckling på olika nivåer. Följande områden har ringats in som viktiga för Campus Österlen – kulturen, maten & drycken, havet, det digitala Österlen samt kompetensförsörjning. Alla kurser och utbildningar styrs av efterfrågan och bygger på en nära samverkan mellan näringsliv, akademi, utbildningsanordnare och offentlig sektor.

Lärcentrum

Under våren 2019 kommer den kommunala vuxenutbildningen och Campus Österlen att öppna ett gemensamt lärcentrum i Simrishamn. Lärcentrum ska vara en självklar samlingspunkt för alla vuxenstuderande. I lokalerna kommer det att finnas god teknisk utrustning med tillgång till både en fysisk och en virtuell en mötesplats, vilket ökar tillgängligheten till högre utbildning och skapar en infrastruktur för vuxnas lärande. 

Utbildning om Barnrätt i teori och praktik

När FN:s konvention om barnets rättigheter blir svensk lag den 1 januari 2020 kommer tjänstepersoner och politiker i kommuner och regioner att ställas inför nya utmaningar, som kräver särskilda kunskaper om barnkonventionens innehåll och tillämpning. Mot denna bakgrund och som en del av det sociala hållbarhetsarbetet arrangerar Campus Österlen en utbildning för yrkesverksamma inom olika förvaltningar och sektorer t.ex. socialtjänst, utbildning, hälso-och sjukvård samt samhällsplanering. Kursen lämpar sig väl för tvärprofessionella team som vill utveckla barnrättsarbetet i samverkan. Den ger goda möjligheter till nätverksskapande och erfarenhetsutbyte deltagarna emellan. Campus Österlen arrangerar också uppdragsutbildningar inom fältet för barnrätt anpassade utifrån beställarens behov. 

Kursanordnare är Simrishamns kommun, Campus Österlen, och kurstillfällena i Simrishamn är den 7 mars, 4 april och 15 maj 2019. 

Utbildningen är sökbar från den 12 oktober 2018. Sista anmälningsdatum är den 31 januari 2019.

Kostnad per deltagare är 2 500 kr exklusive moms. Tillkommer kostnad för lunch under utbildningsdagarna samt för kurslitteratur (ca 200 kr/bok):

* Barnkonventionen med hjärta och hjärna! Av Marie Lundin Karphammar med Ewa Kristensson, (2019), Lund: Studentlitteratur

* Olika perspektiv på forskning och erfarenheter av barnkonventionen i Sverige. (2019) Barnrättsinstitutet Lund: Studentlitteratur