Tryggheten

Hemvist Tryggheten arbetar i nära samarbete både inom grupperna och mot skolans övriga hemvister. Detta ger eleverna ökade förutsättningar att nå kunskapsmålen i alla ämnen.

Framgångsfaktorer i arbetet är att vi individanpassar efter elevernas behov och förutsättningar. Vi arbetar med anpassat bemötande där elevernas styrkor och intressen lyfts fram. Detta innebär individuella scheman där t.ex. rastaktivitet eller skoldagens längd kan ingå.

I den kort- och långsiktiga planeringen för varje elev ingår mentorssamtal, struktur och framförhållning i samråd med elev och vårdnadshavare. Kompensatoriska hjälpmedel ingår som en naturlig del i arbetet vilket kan innebära uppläsning av uppgifter, skrivstöd, miniräknare m.m. Personal finns alltid tillgänglig under elevens hela skoldag.