Kulturgarantin

logga kulturgarantinSimrishamns kommunala skola har sedan 2005 en unik och omfattande Kulturgaranti: Garanterade kulturupplevelser varje skolår, eget skapande och reflektion med fast anställda kulturpedagoger och kontinuerligt fortbildning i kulturämnena för skolans personal. Kulturgarantin erbjuder kultur i skolan med målsättning att nå varje enskild elev kontinuerligt varje läsår under hela skolgången. 

En elevens kulturgaranti med rätt till upplevelse, eget skapande och kultur integrerat i skolans vardagliga arbete.

läs mer om hur Kulturgarantin är en naturlig del av Simrishamns skolutvecklingsarbete:
Skolutveckling med Kulturgarantin

Kulturgarantin stöds med statliga medel från Kulturrådet: Skapande Skola http://www.kulturradet.se/Skapande-skola/

Nationell tvärkonferens 26-27 november 2015:

På bron mellan kultur och skola - Kulturgarantin i Simrishamn, barnperpektiv i kommunal verklighet

PROGRAM: På bron mellan kultur och skola

Deltagare var representanter för kultur, skola och politik, på nationell, regional och kommunal nivå.

Kulturutvecklare Anna-Carin Uggla:
anna-carin.uggla@simrishamn.se

Enhetschef Sylvia Carlsdotter:
sylvia.carlsdotter@simrishamn.se

........................................................................................

Kultur för upplevelse, reflexion och skapande

Alla elever från förskoleklass till och med åk 9 tar varje läsår del av en upplevelse - till exempel en föreställning, utställning, film eller konsert - och arbetar i klassrumsmiljö kring upplevelsen med kulturpedagog och ordinarie lärare.

Kulturpedagoger och skolornas personal möts kontinuerligt i erfarenhetsutbyten och kompetensutveckling för att integrera kulturpedagogik i skolans vardagliga arbete.

Kulturgarantin i Simrishamn har tre grundpelare och eleven i centrum

Upplevelse

Kulturupplevelsen ska vara av professionell art och hålla en hög kvalitet. Det kan vara en teaterföreställning, film, konstutställning, dansföreställning, konsert eller ett författarbesök beroende på årskurs. Valet av vilken föreställning/film/författare vi köper in till skolorna sker i samarbete mellan lärare, kulturpedagoger och elever.

Möte med kulturpedagog

Upplevelsen för- och/eller efterarbetas i klassen med kulturpedagog och ordinarie lärare. Här ges utrymme för eleven att tänka efter, reflektera och själv uttrycka sig.

Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte

Skolornas pedagoger och kulturpedagogerna för en dialog om hur arbetet ska se ut. Minst tre schemalagda möten per läsår för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling och därutöver handledning och kunskapsöverföring på plats i klassrummet.

Kontinuitet

Kulturpedagogiska enheten är permanent verksamhet. Fast anställda pedagoger arbetar inom Kulturgarantin och Kulturskolan. För grundskolans del ger det kontinuitet och långsiktighet i hur eleverna kommer får ta del av kultur som upplevelse och kultur som språk och verktyg. Varje skolår knyts till ett kulturämne som sedan återkommer minst en gång under elevernas grundskoletid. På så sätt kan både elever och lärare vidareutvecklas inom kulturämnena. De elever som vill ha och lära ännu mer har möjlighet att göra det på fritiden i Kulturskolan.

Dialog och samarbete

Kulturpedagogiska enheten ligger under barn- och utbildningsförvaltnignen som en av flera skolenheter. Det underlättar dialog och samarbete med skolornas ledare och lärare. Kultur blir en del av skolans värld och inte något som kommer utifrån.

Förankring i skolans arbete

Arbetet i Kulturgarantin utgår från mål i lokala skolplanen och läroplanen kombinerat med erfarenheter från kulturpedagogiskt arbete och i dialog med personal inom skola och barnomsorg.

Nämndsmålen för kultur i skolan

Utvärdering och utveckling

Kulturgarantin är en elevernas garanti. Med grund i politiskt fattat beslut och i dialog med skolornas personal finns både en kontinuitet och plattform och möjlighet till ett ståndigt pågående utvecklingsarbete. Kulturpedagogerna är lyhörda för elevernas reflektioner och lärarnas synpunkter och planering. Mer formella utvärderingar görs vid läsårsslut. 

Kontakt

Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

kulturutvecklare barn och unga: Anna-Carin Uggla
anna-carin.uggla@simrishamn.se, telefon 0414-819571

Enhetschef: Sylvia Carlsdotter
sylvia.carlsdotter@simrishamn.se, telefon 0414-819602

De elever som vill vidareutveckla sig inom ett ämne har möjlighet till det inom Kulturskolan.

På Kulturpedagogiska enheten finns fast anställda pedagoger inom:
Dans Film Musik Konst Drama Litteratur