Skolhälsovårdens verksamhet

Skolhälsovården är elevernas motsvarighet till företagshälsovård och den syftar till att följa elevens utveckling, bevara och förbättre deras själsliga och kroppsliga hälsa samt verka för sunda levnadsvanor. Hälsofostran skall ge hjälp till självhjälp.

För detta ändamål håller skolsköterska regelbundet mottagning i skolhälsovårdens lokaler. Enklare sjukvårdande behandling, rådgivning och samtal ges av skolsköterska. Elever som själva söker skolhälsovården eller hänvisas av skolledare, lärare eller annan personal, förälder eller annan vårdnadshavare, mottages. Skolhälsovården har tystnadsplikt.

Skolhälsovården jobbar framför allt förebyggande och hälsofrämjande, genom

  • att erbjuda och utföra hälsokontroller enligt skollagen
  • att erbjuda skolrelaterade undersökningar och provtagningar
  • att via hälsosamtal stärka elevernas självkänsla och stimulera dem till att göra egna medvetna val.
  • att via hälsoupplysning/hälsoundervisning öka elevernas kunskap och medvetenhet om riskfaktorer och friskfaktorer samt hur de påverkar hälsan.
  • att erbjuda och utföra vaccinationer enligt av Socialstyrelsen fastställt nationellt program (SOSFS 1999:18)
  • att verka för att smittsskyddslag och lokala riktlinjer följs.
Skolhälsovården  
Christel Ask-Bengtsson Skolsköterska

Mottagning: måndag -torsdag: 8.00-14.00. För spontana besök så kom helst på förmiddagen mellan 10.00-12.00. Är jag inte på expeditionen så skriver jag på whiteboardtavlan när mottagningen öppnar igen.