Förskolans mål och arbetssätt

 Vi arbetar särskilt med tre områden.

  • Plan mot diskriminering och kränkande behandling
  • Pedagogisk dokumentation
  • Språkutveckling

I vår verksamhet ingår det dagligen lek, lärande, skapande, rörelse, utevistelse, sång och glädje.

 

Barnbild

Glädje

Vi arbetar efter att alla barn ska uppleva verksamheten trygg, lärorik och rolig. Detta gör vi genom att vara närvarande vuxna som utmanar barnen och deras utveckling.

 

 

Läroplanen som styr hur vi arbetar på förskolan, utgår från att alla i förskolan, både barn och vuxna ständigt knyter an till och skapar relationer med varandra och den omgivande miljön. I planen mot diskriminering och kränkande behandling ger personalen sig i uppgift att arbeta för ett positivt och tryggt klimat på förskolan.

Samarbete och kreativitet

I läroplanen betonas pedagogisk dokumentation, uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten. Dokumentation och utvärdering ger kunskap om vilka förutsättningar som finns för barns utveckling och lärande.

Vi använder PLUTTRA, ett digitalt okumentations-verktyg, där du som vårdnadshavare kontinuerligt kan följa ditt barns utveckling och lärande.

Utforskande och glädje 

Klättrande barn

När man använder leken som arbetssätt blir lärandet mer lustfyllt och barnens nyfikenhet väcks till att undersöka omvärlden.

Vi arbetar med ett undersökande arbetssätt, där vi ser till att stimulera barnens språkutveckling i alla situationer under dagen. Vi prioriterar det dagliga samtalet med barnen där alla barn får komma till tals och visa att deras åsikt är viktig. Vi stimulerar även språket genom upplevelser med sin kropp och sina sinnen, t ex genom sång, musik, lekar, skapande och andra sätt att uttrycka sig.

 

Utevistelsen är en viktig del av dagen. Här kan vi ta ut svängarna och utveckla vår motorik och kroppsuppfattning. Även kunskap om djur, naturvetenskapliga fenomen, matematik, språk och teknik kommer sig naturligt när vi är ute