Avgiftskontroll

Vi kontrollerar att rätt barnomsorgsavgift debiterats.

Vi kontrollerar att rätt avgifter debiteras för platser på förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg.

Simrishamns kommun genomför årliga avgiftskontroller av de familjer som har haft plats på kommunens förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg. De inkomstuppgifter familjerna lämnar till oss kommer att jämföras med taxerade årsinkomster hos Skatteverket när de är kända där.

Det är föräldrarna som meddelar till kommunen vilken inkomst familjen har samt meddelar när det blir förändringar under innevarande år. Vi vill med avgiftskontrollen följa upp att rätt avgift debiterats. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar rätt avgift enligt den taxa som gäller. 

Om kontrollen visar att fel avgift har betalats kommer en justering att ske. Om det betalats för lite skickas en retroaktiv faktura ut och om det betalats för mycket görs en utbetalning. 

Skatteverket offentliggör inkomstuppgifter 2 år i efterhand. Därför genomför vi under 2018 en kontroll mot alla som hade placeringar i kommunal omsorg år 2016. 

Frågor som rör avgiftskontrollen kan ställas till: siv.nilsson (at) simrishamn.se