Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Simrishamns kommun

Antaget av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun den 26 mars 2012, § 36.

Utöver vad som föreskrivs i Kommunallagen (1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter 

Ledningsfunktionen

1 §

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom barnomsorgen och det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar också för kommunens tillsyn över alternativ barnomsorg.

2 §

I barn- och utbildningsnämndens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat

 • förvaltningens olika verksamhetsgrenar och tillse att fullmäktiges mål och riktlinjer uppfylls samt tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning samt andra styrdokument och övergripande policys
 • utvecklingen av brukarinflytande
 • personalpolitik och personalfortbildning
 • den översiktliga planeringen av barnomsorgen
 • den översiktliga planeringen av grundskolan och dess elevområden
 • översiktliga planeringen av gymnasieskolan och dess utbildningsprogram
 • lokalsituationen och se till att en tillfredsstäl­lande beredskap uppehålls vad gäller framtida behov av skolor och undervisningslokaler
 • informationsverksamheten
 • arbetet med att effektivisera administrationen
 • utvecklingen av informationssystem och kommunikation
 • arbetet med att skapa en god arbetsmiljö för personalen.

Styrfunktionen

3 §

I barn- och utbildningsnämndens styrfunktion ingår att

-          samordna utformningen av övergripande mål och leda arbetet med återkommande revidering av skol- och barnomsorgsplan

-          tillse att verksamheten regelbundet utvärderas

-          tillse att den ekonomiska ställningen uppföljes under budgetåret.

Ekonomisk förvaltning

4 §

Barn- och utbildningsnämnden skall ha budgetansvar inom de ramar som meddelats av fullmäktige.

I denna uppgift ingår bland annat att

-  bevaka att statsbidrag och andra inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som berörs för indrivning av förfallna fordringar.

Personalpolitik

5 §

Barn- och utbildningsnämnden har hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare inom barn- och utbildningsnämnden i den mån dessa frågor inte genom fullmäktigebeslut åvilar kommunstyrelsen och/eller dess förhandlingsutskott.

Barn- och utbildningsnämnden har därvid

-        att med bindande verkan för kommunen fatta beslut om anställning och anställnings upphörande för barn- och utbildningsnämnden underställd personal med undantag av barn- och utbildningschef.

Anmärkning: Anställnings upphörande på grund av arbetsbrist, personliga skäl, avskedanden åligger kommunstyrelsen som kommunens centrala personalorgan, och handläggs inom kommunledningskontoret.

-        förhandla på kommunens vägnar enligt lagen om med­bestämmande i arbetslivet, §§ 11-14, § 19 och § 38 MBL, i frågor där barn- och utbildningsnämnden fattar beslut eller avger förslag,

-        avgöra frågor om tolkning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Barn och utbildningsnämndens arbetsformer 

Förvaltningsorganisation

§ 6

Under nämnden lyder dess förvaltningsorganisation - barn- och utbildningsförvaltningen.

Sammansättning 

7 §

Barn- och utbildningsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Ledamöter och ersättare väljs för fyra år, räknat från den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Ersättarnas tjänstgöring

8 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättar­na tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i överläggningarna.

9 §

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång un­der ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare

10 §

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde skall snarast underrätta sin personliga ersättare. Om denne inte kan nås eller också är förhindrad skall ledamoten snarast anmäla detta till barn- och utbildningsnämndens sekreterare eller någon annan anställd vid barn- och utbildningsnämndens kansli som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden 

11 §

Om varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett samman­träde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamo­ten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden

Tidpunkt

12 §

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Kallelse

13 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdats till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Justering av protokoll

14 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Barn- och utbildningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation 

15 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av proto­kollet.

Undertecknande av handlingar

16 §

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av barn- och utbildningsnämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denna av 1:e vice ordföranden och kontrasigneras av barn- och utbildningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer barn- och utbildningsnämnden vem som skall underteckna handlingar.

Utskott

17 §

Inom barn- och utbildningsnämnden ska finnas ett arbetsutskott.

Utskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

18 §

Barn- och utbildningsnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

19 §

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av barn- och utbildningsnämnden vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

 20 §

Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som barn- och utbildningsnämnden bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 3 ledamöter begär det.

Arbetsutskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

21 §

De ärenden som ska avgöras av barn- och utbildningsnämnden i dess helhet skall beredas av arbetsutskottet om beredning behövs.

Ordföranden eller barn- och utbildningschef överlämnar sådana ärenden till utskottet.

När ärendet beretts ska arbetsutskottet lägga fram förslag till beslut.

  ----------------------------------------------------------------