Rätt till skolskjuts/elevresa

Enligt lag är Simrishamns kommun skyldig att anordna skolskjuts och elevresor kostnadsfritt för eleven. För att underlätta huvudmannens hantering av skolskjutsorganisation och skolskjutsärenden samt ärenden gällande elevresor beslutar barn- och utbildningsnämnden om vilka rutiner och regler som ska gälla för elever med folkbokföringsadress i Simrishamns kommun. Dessa rutiner och regler sammanställs i dokumentet Reglemente för skolskjuts och elevresor.

Med skolskjuts avses transport av elev från en plats i nära anslutning till hemmet till den plats där utbildningen bedrivs och åter till hållplats i anslutning till hemmet. En elev ska, enligt skollagen, ha nära till en skolenhet och det är kommunen som sköter placeringen. Simrishamns kommun kallar det område som en skolenhet "hämtar" sina elever från för skolenhetens upptagningsområde och skolenheten för placeringsskola. Vårdnadshavare kan välja placering på annan skolenhet än placeringsskolan.

Med elevresor avses gymnasieelevers resor mellan bostad och skola. Kommunen svarar inte för organisationen av transporten, utan enbart för kostnaden.

För att ha rätt till skolskjuts/elevresa i Simrishamns kommun ska eleven vara folkbokförd i kommunen och avståndet från elevens hem till skolan ska vara minst:

2 km när eleven går i förskoleklass till och med skolår 3
3 km när eleven går i skolår 4-6
4 km när eleven går i skolår 7-9
6 km när eleven går i gymnasieskolan

Vårdnadshavare behöver inte ansöka om ordinarie skolskjutsresa mellan folkbokföringsadress och skola i nära anslutning till hemmet. Däremot om skolskjuts på grund av växelvis boende, funktionsnedsättning, särskilda skäl eller trafikförhållande samt om eleven inte går på en skola nära hemmet ska ansökan göras på särskild blankett. Ansökan ska göras i god tid inför varje nytt läsår. Ni kan hämta ansökningsblankett här.

Om du är gymnasieelev och studerar på annan ort kan du söka information här.

Reglemente för skolskjuts och elevresor i sin helhet kan du läsa här.