Systematiskt kvalitetsarbete

Allt arbete inom Barn- och utbildningsförvaltningen syftar till att skapa så goda förutsättningar som möjligt för varje barn och elev att utvecklas till sin fulla potential - såväl socialt som kunskapsmässigt. Inom varje verksamhet sker kontinuerligt utvecklingsarbete i en strävan efter ständig förbättring. Det systematiska kvalitetsarbetet säkerställer såväl uppföljning som analys och hjälper oss att identifiera prioriterade utvecklingsområden - så att vi vet att vi har fokus på rätt saker.

2016 sjösätter vi - och vidareutvecklar - vårt nya systematiska kvalitetsarbete. Bättre, tydligare och fokuserat!

En tydlig styrkedja

Skolans uppdrag regleras statligt i såväl Skollagen (2010:800) som i ett stort antal mål i läroplanerna för förskola, grundskola och gymnasieskola. Utöver det har skolan en kommunal, politiskt tillsatt huvudman som ska ha insyn och kunskap om alla verksamheter och som sätter prioriterade nämndmål för vår verksamhet.

För att det systematiska kvalitetsarbetet ska fungera fullt ut, krävs att hela styrkedjan är engagerad - från huvudman, till förskolechef/rektor och pedagoger. Resultat, analyser och utvärderingar ska kontinuerligt ske  och krävas in på olika nivåer. Vi har valt att arbeta enligt den modell Skolverket och Skolinspektionen satt på pränt:

Resultatmätningar, analyser, utvärderingar och uppföljningar utförs och krävs in på olika nivåer i styrkedjan: från pedagoger till rektor och vidare till huvudman - och tillbaka igen. Kräver man in resultat och analyser, har man en skyldighet att också återkoppla! Vårt nya systematiska kvalitetsarbete syftar till att göra hela denna process tydlig och transparent på alla nivåer.

För att tydliggöra processen har vi ett överskådligt årshjul:

Hela det systematiska årshjulet finner du här!

SKA-dagar och Dialogdagar

Det systematiska kvalitetsarbetet är grundläggande för all skolutveckling. Olika slags kvalitetsindikatorer hjälper oss att sätta rätt prioriteringar i såväl ekonomiska resurser som pedagogiska kompetensutvecklingsinsatser.

Fyra heldagar per läsår samlas förvaltningschef, administrativ chef, utvecklingsledare, förskolechefer, rektorer, enhetschefer för hundraprocentigt fokus på resultatuppföljning, analys och gemensamt utvecklingsarbete. Vi har valt att kalla det SKA-dagar. Här säkerställs styrkedjan mellan förvaltning och verksamheterna. SKA-dagarna är också ett tillfälle för kollegialt lärande och en tydlig DELA-kultur även på ledningsnivå.

Två dagar per år samlas förvaltningsledning, ledningsgrupp och politikerna i Barn och utbildningsnämnden för gemensam och tydlig resultatuppföljning. Vi har valt att kalla det Dialogdagar. Här säkerställs styrkedjan mellan verksamheter - förvaltning och huvudman. Med strukturerad information om och arbete kring utvecklingen i våra verksamheter har vår politiska nämnd en god grund att stå på när beslut om prioriteringar och resursfördelning ska fattas.

Prioriterade utvecklingsområden

Utifrån vårt systematiska kvalitetsarbete har ledningsgruppen i Barn- och utbildningsförvaltningen kommit fram till följande fyra prioriterade utvecklingsområden läsåret 2015/2016:

  • Formativ bedömning
  • Ledarskap
  • Kollegialt lärande
  • Barn- och elevinflytande

Har du frågor kring arbetet med kvalitet och uppföljning kan du kontakta ansvarig tjänsteman på barn- och utbildningsförvaltningen, utvecklingsledare, telefon 0414-81 95 06 eller skicka e-post till lena.hjelmstrom (at) simrishamn.se