Styrdokument

Skollagen kapitel 1:

"Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor."

Allmänna råd för pedagogisk omsorg

1. Övergripande krav på verksamheten

"Av 25 kap. 6§ första stycket skollagen följer att pedagogisk omsorg ska utformas med respekt för barnets rättigheter och i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. den ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på."

 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011:

"Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet."

Läroplan för gymnasieskola 2011:

Läraren ska: "se till att undervisningen till innhåll och uppläggning präglas av ett jämställdhetsperspektiv". Personalen ska, efter en av rektorn gjord arbetsfördelning "informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, fortsatt utbildning och yrkesverksamhet och motverka sådana begränsningar som grundar sig på föreställningar om kön och på social eller kulturell bakgrund.

Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR)

” Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet (SKL) har som medlemmar i CEMR (Council of European Municipalities and Regions) vid CEMR:s generalförsamling i Innsbruck den 12 maj 2006 ställt sig bakom en deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Deklarationen är ett politiskt dokument och därmed också ett politiskt instrument för att arbeta med jämställdhet."

Kommunfullmäktige i Simrishamn undertecknade 20090525 CEMR-deklarationen, vilket innebär att Simrishamn som kommun förbinder sig att arbeta enligt deklarationens 30 artiklar. I skrivande stund är Simrishamn en av 25 kommuner i Sverige som undertecknat CEMR-deklarationen.