Ordlista

Här presenteras några begrepp som ofta förekommer i diskussioner om jämställdhet.

Externt jämställdhetsarbete

Avser det jämställdhetsarbete som riktar in sig på en verksamhets innehåll. Genomförandet av verksamheten ska ske utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Feminism/er

Det finns olika inriktningar inom feminismen som betonar skilda aspekter. En grundläggande gemensam nämnare för feminismen är att det finns en medvetenhet om gruppen mäns överordning över gruppen kvinnor, och en vilja att förändra det.

Genus

Genus är ett begrepp som används för att beteckna det socialt och kulturellt konstruerade könet. Genus och genuskonstruktioner är inte statiska utan förändras över tid och rum.

Genusforskning

(eller genusvetenskap) är den vetenskapliga forskningsdisciplin som studerar hur kön tillsammans med klass, etnicitet och sexualitet fungerar som en strukturerande grund i samhället (från kursbeskrivning av genusvetenskap vid Lunds universitet).

Genussystem

Genussystemet är en ordningsstruktur i samhället som baseras på kön. Professor Yvonne Hirdmans teori om genussystemet har fått stort genomslag i det svenska jämställdhetspolitiska arbetet. Genussystemet bygger på två principer: Könens isärhållande och manlig överordning.

Internt jämställdhetsarbete

Avser det personalinriktade jämställdhetsarbetet som sker på en arbetsplats och som regleras i jämställdhetslagen. Män och kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter i arbetslivet.

Jämlikhet

Jämlikhet är ett vidare begrepp än jämställdhet och innefattar andra diskrimineringsgrunder så som ålder, sexuell läggning, etniskt ursprung, klass, etc.

Jämställdhet

Jämställdhet innebär att män och kvinnor har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet (JämO:s definition).

Jämställdhetsintegrering

Regeringens strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Innebär att ett jämställdhetsperspektiv skall genomsyra all verksamhet och alla beslut.

Jämställdhetslagen

Jämställdhetslagen (1999:433) reglerar jämställdhet i arbetslivet. Lagen ålägger arbetsgivare att arbeta aktivt och målinriktat för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

Jämställdhetsperspektiv

Med ett jämställdhetsperspektiv besvaras frågan hur ser det ut för/hur påverkar det här kvinnor respektive män?

Kön

Begreppet kön representerar det biologiska könet. Vi föds antingen till kvinnor eller män. Många forskare använder dock begreppet kön även då de talar om det socialt skapade könet–genus.

Könsroll

Ett begrepp som främst användes tidigare för att belysa det socialt skapade könet, men som alltmer ersatts av begreppet genus. Begreppets brist är att det framstår som om det sociala könet är någonting vi ”spelar” och att det med lätthet kan kläs av och på.

Makt

Det finns många olika definitioner och innebörder av maktbegreppet. En beröringspunkt brukar dock vara att makt innebär att det finns möjlighet för aktörer att påverka. Det handlar både om den enskilde individens förmåga till handling och påverkan i vardagen och om vilken möjlighet som olika aktörer har att påverka andra aktörer på samhällsnivå. Definitioner av maktbegreppet kan innefatta den direkta maktutövningen men även de mer indirekta och subtila formerna (SOU 1990:44).

Patriarkat

Ett begrepp som numera, till viss del, ersatts av genussystem och könsmakt. Betyder att männen styr samhällsordningen på alla nivåer. Motsatsen är matriarkat, kvinnostyre.

Källa: Ordlista–Länsstyrelsen i Skåne