Jämställdhetsarbete

Syftet är att utveckla ett hållbart jämställdhetsarbete som leder till att varje individ kan utvecklas utan att påverkas av hur genus kontstrueras socialt och kulturellt.

Jämställdhetsarbete inom verksamheterna för Barn- och utbildningsförvaltningen

Målet är att alla som kommer i kontakt med Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet ska bemötas på ett garanterat jämställt sätt.

Värdegrund i förskola och skola

Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de är. De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla demokratiska kompetenser som kritiskt tänkande och reflektion.

De grundläggande värden som skolans och förskolans värdegrund omfattar ligger i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på.

Värdegrunden omfattar

  • människolivets okränkbarhet
  • individens frihet och integritet
  • alla människors lika värde
  • jämställdhet mellan könen
  • solidaritet mellan människor

Det är dessa värden som ska förmedlas och gestaltas. All personal ska också främja aktning för människans egenvärde och vår gemensamma miljö. 

Länk till Skolverket, Jämställdhet i läroplanen.

Kvalitetscirkeln

Systematiskt arbete för jämställdhet

Jämställdhet är inte något som kan tas om hand enbart av en särskilt ansvarig eller av ett särskilt projekt. Det måste bäras av alla som en integrerad del i det vardagliga arbetet. För detta krävs kunskap och ett systematiskt arbete.

Jämställdhetsperspektivet kan på olika sätt vara en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Utifrån kvalitetshjulet ovan kan olika områden följas upp, kartläggas, analyseras, åtgärdas och genomföras. I beskrivningen av kvalitetshjulet finns frågor utifrån olika områden som kan vara relevanta för ett jämställdhetsarbete.

Länk till Skolverket, Systematiskt arbete för jämställdhet.

Jämställdhet i förskola och skola

Det är förskolans och skolans uppdrag att se till att alla barn och elever, oavsett könstillhörighet, får pröva och utveckla sina förmågor och sina intressen. Alla barn och elever, både flickor och pojkar, har också rätt till en utbildning fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Jämställdhet behöver genomsyra alla de möten som förskolans och skolans vardag består av. Samtidigt behöver arbetet ske systematiskt - i undervisningen, i det systematiska kvalitetsarbetet och i likabehandlingsarbetet.

Länk till Skolverket, Områden för systematiskt jämställdhetsarbete.

Jämställdhet - både kunskap och relationer

Det kan vara svårt att upptäcka brist på jämställdhet och svårt att veta hur detta kan mätas och förstås. Jämställdhetsarbetet handlar både om sociala relationer och om perspektiv på undervisningen och ämnesdidaktiken. Det handlar både om de föreställningar vi är bärare av, om kommunikation, om jämställdhet som kunskap i sig och om jämställdhetsperspektiv i alla skolans ämnen. Arbete med jämställdhet har ett värde i sig utifrån förskolans och skolans värdegrund och demokratiuppdrag men det är också en förutsättning för att lyckas med kunskapsuppdraget.

Hållbart jämställdehetsarbete i förskolan och skolan i Norden

Studien förmedlar kunskap om hur lärare, förskollärare och skolpersonal arbetar med jämställdhet i ett antal förskolor och skolor i de nordiska länderna och självstyrande områdena. Boken lyfter fram flera lärande exempel som inspiration till jämställdhetsarbete i förskolan och skolan. Rapporten är framtagen av Nordiska ministerrådet, författare Mia Heikillä. Läs mer här.

Jämställdhet är allas ansvar!