Elevhälsans Centrala och Mobila stödteam

 Centrala stödteamet (CST), Mobila stödteamet (MST)

I en förvaltningsövergripande organisation samlas resurser i form av specialkompetenser som vid behov kompletterar och stödjer övriga pedagogiska verksamheter.

I teamen finns specialpedagoger, psykologer, socionom, socialpedagog och elevhälsopedagog. Både CST och MST arbetar på uppdrag av förskolechef/rektor som ansöker om insatser från teamen. Insatserna omfattar barn och ungdomar som behöver stöd avseende tal/språk, lek/socialt samspel och motorik eller som uppvisar koncentrations-och uppmärksamhetsbekymmer, inlärningssvårigheter eller beteendeproblematik.

En del av det centrala stödteamets arbete utgörs av tvärprofessionella utredningar i samband med inlärningssvårigheter. Resultaten av dessa ska utmynna i insatser i det pedagogiska arbetet. Det mobila stödteamet kan arbeta ute i verksamheterna under längre perioder med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd.

De båda teamen kan också ge konsultativt stöd, handledning och fortbildning till personal inom Barn-och utbildningsförvaltningens ansvarsområde. Teamens ambition är att främst arbeta med tidiga och förebyggande åtgärder. De ger råd och stöd till barn/ungdomar och deras föräldrar. De samarbetar också med andra verksamheter för att tillse att rätt insatser kan erbjudas i varje enskilt fall.

I förvaltningens utvecklingsarbete bidrar Elevhälsans centrala och mobila stödteam genom att initiera och driva övergripande organisatoriska och pedagogiska frågor.