Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Elevhälsans medicinska insats består av skolsköterskor och skolläkare.

EMI:s uppdrag är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Uppdraget syftar till att bevara och förbättra barn och ungdomars hälsa och att verka för sunda levnadsvanor för att eleverna ska få bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Elevhälsans medicinska insats arbetar utifrån rekommendationer från Socialstyrelsen och Skolverket (Vägledning för elevhälsan 2014). Barn och ungdomar i grundskola och gymnasiet erbjuds återkommande hälsobesök och vaccinationer enligt nationellt vaccinationsprogram.

Förutom planerade besök hos skolsköterskan finns möjlighet för barnen/ungdomarna att söka spontant för råd, bedömning och enkla medicinska insatser. Kontakt med skolläkaren sker via skolsköterskan.

Elevhälsans medicinska insats arbetar i nära samverkan med skolan och ingår i det lokala elevhälsoteamet tillsammans med rektor, kurator och pedagoger. Elevhälsans medicinska insats har också flera samverkanspartners utanför skolan, till exempel socialförvaltningen och specialistmottagningar inom Region Skåne. Liksom övrig hälso-och sjukvårdspersonal omfattas EMI av sektretess. Samverkan med föräldrar är viktig för att kunna ge eleverna bästa möjliga förutsättningar till utveckling och lärande.

Tveka inte att kontakta oss om du som barn, ungdom eller vårdnadshavare har frågor eller funderingar.

Läs gärna mer om vårt arbete i vår broschyr