Barnrättsarbete inom barn- och utbildningsförvaltningen

Barn och utbildning använder barnkonventionen för att förstärka sin skolutveckling. All personal har fått och får kontinuerligt utbildning i barnkonventionen samt kunskap om barn, vilket krävs för att kunna fatta beslut enligt barnets bästa.

Barn och utbildning har bl.a. som prioriterat mål att arbeta med att ge barn och elever inflytande. Barn- och utbildningsnämnden har också som särskilt mål för 2017 att stärka inflytandet.

Barnets rättigheter

Barn och utbildning upprättar barnkonsekvensanalyser i frågor där utredning behöver göras för att utreda vad som är barnets bästa. I dessa barnkonsekvensanalyser ska barn och elever ges möjlighet att utrycka sin åsikt och beslutsfattaren ska beakta dessa åsikter och återkoppla till dem. Barnkonsekvensanalyser (BKA) som hittills upprättats gällande grupper av barn finns att hitta i boxen till höger.

Barnkonsekvensanalyser upprättas även i individärende när förskole- och skolenheterna inte vet vad som är barnets/elevens bästa gällande hens fortsatta skolgång.

Barn och utbildning har tillsatt en inflytandegrupp, vilken övergripande och i förskole- och skolområdena ska stödja och stärka barn- och elevinflytandet. Några skolor har deltagit I UNICEFs projekt RBS=rättighetsbaserad skola och ett gymnasium har ett speciellt elevparlament.

Barn och utbildning gör extra satsningar på olika grupper för att stärka dessa barns rättigheter. Kommunen har övergripande gjort en BKA kring nyanlända barn och en handlingsplan för att kunna ge denna grupp dess rättigheter. All personal inom förvaltningen har fått en särskild utbildning kring att möta olika kulturer och ingår även i Skolverkets satsning kring nyanländas lärande.

Förvaltningen hade under sommaren 2016 "Sommarkulturskola" för att ge barn och unga främst mellan 6-12 år aktiviteter under åtta veckor, där 260 barn deltog.

Allt arbete inom barn och utbildning ska utgå från barnkonventionens barnsyn som finns transformerad i skollagen (2010:800).

I kommunen finns sedan 2015 en handlingsplan för att stärka barnets rättigheter enligt barnkonventionen. Kommunen har egen lokal barnombudsman och ett eget barnteam, som består av representanter från alla förvaltningar.

Kommunen upprättar sedan 2015 barnbokslut för att utvärdera om barnrättsarbetet gör skillnad för barn. Spännande fortsättning följer!

Se vidare information från lokal barnombudsman.