Barnrättsarbete inom barn- och utbildningsförvaltningen

Information om barn- och utbildningsförvaltningens barnrättsarbete i klarspråk.

Vi inom barn- och utbildningsförvaltningen har som mål för 2017 att barn och elever ska få större inflytande och större möjlighet att uttrycka sina åsikter. Vi vill att allt förvaltningen gör är för barnets bästa. Därför gör vi Barnkonsekvensanalyser (BKA).

Barnets rättigheter

Vad är en barnkonsekvensanalys?

En barnkonsekvensanalys gör vi när vi behöver utreda vad som är bäst för barnen i en viss fråga. När vi gör den här typen av utredningar ska barn och elever få möjlighet att uttrycka sina åsikter. Vi tar sedan hänsyn till barnen och elevernas åsikter när vi fattar beslut. En barnkonsekvensanalys kan gälla större grupper av barn, men den kan också gälla ett särskilt barns skolgång.

 Vad gör vi för att stärka barns rättigheter?

Vi på barn- och utbildningsförvaltningen har tillsatt en inflytandegrupp som ska stödja och stärka barn och elevers inflytande i skolan och förskolan. Några skolor har deltagit i UNICEFs projekt Rättighetsbaserad skola (RBS) och ett gymnasium har ett speciellt elevparlament.

 Vi gör också extra satsningar på att stärka rättigheterna för barn som tillhör olika grupper. Kommunen har gjort en övergripande barnkonsekvensanalys kring nyanlända barn och en handlingsplan för att skydda deras rättigheter. Alla som jobbar på förvaltningen har fått utbildning i att möta olika kulturer och tagit del av Skolverkets satsning kring nyanländas lärande.

 Under sommaren 2016 ordnade vi under 8 veckor sommarkulturskola med aktiviteter för barn mellan 6-12 år. Här deltog 260 barn. Under 2017 kommer också barn att erbjudas sommarkulturskola.

 Barnkonventionen i barnrättsarbetet

Allt arbete vi gör inom barn och utbildning ska utgå ifrån barnkonventionens barnsyn som finns med i skollagen (2010:800). Därför använder vi barnkonventionen för att stärka skolutvecklingen. All personal får utbildning om barnkonventionen och den kunskap om barn som krävs för att kunna fatta beslut för barnens bästa. 

 Sedan 2015 finns det en handlingsplan för att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen. Kommunen har en egen lokal barnombudsman och ett eget barnteam som består av representanter från alla förvaltningar. Sedan 2015 upprättar kommunen också ett barnbokslut för att utvärdera om arbetet med barns rättigheter gör skillnad för barnen.