Skolområde Simrislund fritidshem, F-3

Simrislundsskolans Fritids finns i två hus Öster och Väster.Vi har öppet mellan 06:30 -18:30. Öppning och stängning sker i "Öster". Barnen går i klasserna F-3 men är indelade i F-1 och 2-3 i varje hus.

Hos oss är det viktigt att god omsorg och god Pedagogik är väl sammanflätat.

Fritidshemmen håller stängt den 12 augusti 2016.

Fritidspedagogiken låter processen prägla målet.

”Enligt skollagen ska fritidshemmen erbjuda barnen en meningsfull fritid. Förutsättningar för att barnen ska uppleva fritiden som meningsfull är att verksamheten är trygg, rolig och stimulerande där lek och skapande får stort utrymme och formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter.”

Skolverkets allmänna råd

Utvecklingsarbete på fritids
Under läsåret 13/14 kommer vi bedriva ett specifikt utvecklingsarbete på fritidshemmen. Ingela Andersson kommer arbeta som Pedagogisk ledare och hjälpa pedagogerna att driva utvecklingen på fritids framåt. Vi kommer titta på fritidspedagogernas roll i skolan, verksamhetens innehåll och struktur, föräldrasamverkan – blogg, förståelsen för vad skollag och läroplan innebär för fritidspedagogernas uppdrag samt arbeta med kvalitetsarbete i praktiken.

Ni kan nå oss på telefon:

Öster: Briggen 0414 819619 Ankaret 0414 819618, 0709-81 95 89

Väsrter: Fyren 0414 819889, 0709-81 95 75 Bojen 0709-81 95 76