Barn & utbildning

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde utgörs av förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, skola 6-16 år, gymnasieskola, kulturpedagogiska enheten, Naturskolan Österlen och elevhälsa.

Barn och unga hörs och syns i Simrishamn 

Broschyr Barnrättsarbete Broschyr Digital framtid Broschyr Kulturgarantin

Aktuellt

Läsårsstart

Det närmar sig läsårsstart. Här kan du läsa om hur du ska få ditt skolkort, om du har rätt till skolskjuts och annat som kan vara bra att veta om elevresor och skolskjutsar.
Skolstartstider och läsårstider hittar du här.

Vuxenutbildning

För dig som har behov av utbildning och kompetensutveckling erbjuder Simrishamns kommun vuxenutbildning.

Vuxenutbildning Simrishamn erbjuder gymnasiala yrkesutbildningar inom vård- och omsorg, restaurang- och livsmedel samt el- och energi. I samverkan med Forum Ystad erbjuds grundläggande- och gymnasiala kurser samt flera yrkesutbildningar för vuxna. Läs mer här:

Fria resor i kollektivtrafiken under sommarlovet

Regeringen har beslutat att alla Sveriges ungdomar som vårterminen lämnar antingen årskurs 6 till 9 i grundskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan ska kunna resa gratis i kollektivtrafiken under sommarlovet.  Även grundsärskolan, årskurserna 6 till 10 i specialskolan, årskurs 1 och 2 i gymnasiesärskolan samt asylsökande i dessa årskurser får sommarlovsbiljetten. 

Därför kommer Skånetrafiken att i början av juni skicka ut ett Jojo-kort märkt med ”sommarlovsbiljetten” till alla som är berättigade. Du bör ha fått ditt kort senast 11 juni. Barn- och utbildningsförvaltningen har ombesörjt adresser till alla berörda elever, oavsett skolform, skrivna i Simrishamns kommun.

Sommarlovsbiljetten gäller för fritt resande 15 juni till 15 augusti inom Skåne. Biljetten gäller på alla linjer som trafikeras av Skånetrafiken med stadsbussar, regionbussar, Öresundståg, Pågatågen, Krösatågen och närtrafik. Kortet kommer att vara personligt och går inte låna ut till någon annan.

Läs mer på skanetrafiken.se/sommarlovsbiljetten.

 

Campus Österlen

Simrishamns kommun fattade under 2017 beslut om inrättandet av Campus Österlen - en paraplyorganisation för eftergymnasial utbildning på högskole- och yrkeshögskolenivå samt för kompetensutveckling på olika nivåer.

Bland syftena är att stärka kompetensförsörjningen, ge möjlighet för fler att fortsätta vara bofasta på Österlen och öka inflyttningen till kommunen. I första steget samlar Campus Österlen redan befintlig utbildning, men i nästa steg kommer också nya utbildningar att utvecklas. Fem nyckelområden har ringats in: Havet, Kulturen, Maten och drycken, Digitala Österlen samt Kompetensförsörjning.

Alla kurser och utbildningar styrs av efterfrågan och bygger på en nära samverkan mellan näringsliv, akademi, utbildningsanordnare och offentlig sektor. Exempel på samverkansparter är Lunds universitet, Högskolan Kristianstad, Skånes Yrkeshögskola, Bollerups naturbruksgymnasium, Skillinge Teater, Österlenskolan för konst och design och Swedish Academy of Realist Art, SARA.

Campus Österlen är under uppbyggnad och kommer att ha verksamheten spridd på olika platser. Verksamhetschef Marie Liljenberg är lokaliserad på Marint centrum, bland annat för att främja samverkan i utvecklingen av nyckelområde Havet.

Med vänliga hälsningar
Marie Liljenberg

Verksamhetschef Campus Österlen

 

Nya inlägg på bloggen

Klicka in på Facebook eller på vår blogg.

Barn- och utbildningsförvaltningen informerar här om intressanta projekt och där du kan läsa mer om dessa inlägg.

Gymnasievalet

Inloggning till www.skanegy.se får du av din studie- och yrkesvägledare.

Öppna jämförelser för gymnasiet 2018

Att arbeta systematiskt med kvalitetsutveckling i skolan – en kommentar till Öppna jämförelser för gymnasiet 2018

Som utvecklingsledare har jag förmånen att få arbeta tillsammans med duktiga medarbetare så som rektorer, lärare och övrig personal för att utveckla Simrishamns gymnasieskolor – varje dag! Hela styrkedjan, från huvudman till rektor och lärare arbetar mot gemensamma mål för att skapa de bästa skolorna för Simrishamns elever. Ny forskning om vad som kännetecknar framgångsrika skolor från Göteborgs universitet pekar just på att samsyn kring uppdraget, tydliga mål, stabilitet och fokus på resultaten är viktiga faktorer. I Simrishamns skolor är arbetssätten för att utveckla kvalitén i skolan många: allt från lärarens möte med eleverna i klassrummet och arbetslagets utvecklingsarbete till resultatdialoger med rektorer och huvudmannens årliga kvalitetsuppföljning. För att se om vi lyckas med våra mål samlar såväl huvudman som rektor och lärare löpande in ”tecken” på om vi är på rätt väg. Några gånger per år får vi även externa rapporter vilka samlar nyckeltal som är viktiga att följa upp i vårt systematiska kvalitetsarbete. En av de rapporterna är Öppna jämförelser från SKL som släpps idag. Läs mer här.

Clara Lindberg
Utvecklingsledare
Barn- och utbildningsförvaltninge

Simrishamns kommuns skolor sticker ut positivt i SKL:s rapport Öppna jämförelser även 2017!

Lena Hjelmström, utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen, kommenterar rapporten:

"Som utvecklingsledare för kommunens kommunala förskolor och skolor följer jag resultat och kvalitet med stort intresse. När SKL:s Öppna jämförelser för grundskolan släpptes den 12 december läste jag rapporten med tillförsikt. Så klart är det extra roligt när det vi ser i vårt eget uppföljnings- och utvecklingsarbete också syns i en gedigen rapport och där alla Sveriges kommuner jämförts.

Överlag står Simrishamns kommunala skolor sig väl i jämförelse med riket. Elevernas resultat är goda och många går ut med betyg i åk 9 som ger behörighet att söka gymnasium efter grundskolan. Vi som arbetar i skolan är väl medvetna om att den som har genomgått en gymnasieutbildning har betydligt bättre förutsättningar att lyckas i livet än den som inte har det. Så behörighet till gymnasiet är ett viktigt mått på att vi lyckas.

När man jämför skolor eller kommuner kan man inte rakt av jämföra dem med varandra. Det för att förutsättningarna ofta är mycket olika. Föräldrars utbildningsbakgrund, om man är nyinvandrad eller inte och en del andra faktorer spelar roll för elevers möjlighet att lyckas i skolan. I en skola eller en kommun med större utmaningar kan det vara så att man lyckas bättre med uppdraget att få sina elever att utvecklas än på en skola eller kommun med goda förutsättningar. Ändå syns det kanske inte när man jämför meritvärdet för åk 9.

I Öppna jämförelser 2017 får vi bekräftat att Simrishamns kommunala skolor är duktiga på sitt kompensatoriska uppdrag – att skolan ska vara likvärdig, men hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. När man tittar på resultat utifrån ett modellberäknat värde, där hänsyn tas till just förutsättningar, så presterar vi långt över förväntan. Rapporten nämner till och med Simrishamn som ett gott exempel på en av få kommuner som flera år i rad lyckats få långt fler elever än förväntat att nå behörighet att söka till gymnasiet. Detta vore inte möjligt utan duktiga medarbetare.

Öppna jämförelser har kommit till framför allt för att kommuner och skolor ska ges verktyg och underlag för att bedriva utvecklingsarbete utifrån var man själv befinner sig. Men Öppna jämförelser bidrar också med något som ger oss en indikation på hur väl vi lyckas med vårt uppdrag, nämligen hur vi förhåller oss till andra. I Sverige finns 290 kommuner och av dessa placerar sig Simrishamns kommunala skolor på plats 51, en hedersam plats. Placeringen är relativ och utvecklas många andra kommuner till nästa år och vi fortsätter att hålla samma kvalitet som idag så halkar vi ändå ner på skalan, och tvärtom så klättrar vi upp. Oavsett placering på rankinglistor arbetar vi vidare med systematisk uppföljning och utveckling av våra kommunala skolor även framöver. Men det känns så klart extra roligt att göra det utifrån ett redan gynnsamt läge."

Rapporten i sin helhet finns här och tabellbilagan finns här.

Kulturpedagogiska enheten i Simrishamn fick Region Skånes kulturpalett 2017

KPE glada vinnare 2017Kulturpedagogiska enheten på Simrishamns kommun får Region Skånes kulturpalett 2017 med prissumman 100 000 kronor för sitt arbete med, för och av barn och unga. Priset består också av en vandringsstatyett i form av skulpturen Häpnad som är framtagen av konstnärerna Enid och Staffan Björklund, på uppdrag av Region Skåne. Läs mer här.

Lärarförbundets skolranking

Varje höst presenterar ett av de två stora fackförbunden/intresseorganisationerna på skolans område, Lärarförbundet, en ranking av landets kommuner. Rankingen baseras på ett urval faktorer som organisationen anser är relevanta, både för att beskriva hur skolan är och skapa opinion kring vissa frågor.

- Dessa rankingar baseras på ett urval parametrar och ger ingen heltäckande bild av hur skolan sköter sitt uppdrag, säger Ewa Kristensson, barn- och utbildningschef i vår kommun. Däremot analyserar vi alltid resultatet för att både kunna hitta förbättringar och transparent kommentera orsakerna.

2016 placerade sig vår kommun på plats 18 av 290 kommuner, i år är det plats 141 som gäller. Lärarförbundet redovisar sitt resultat här: https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2017/simrishamn

Lena Hjelmström, som jobbar med kvalitets- och utvecklingsfrågor på vår barn- och utbildningsförvaltning, kommenterar det presenterade resultatet så här:

- Med tanke på vilka parametrar Lärarförbundet valt och den verklighet vi lever i, har årets resultat naturliga förklaringar. Vi har t.ex. tagit emot många nyanlända barn, något vi är stolta över, och klasserna har därmed blivit större. Vi har till exempel anställt studiehandledare, en personalgrupp som jobbar med de barn som behöver språkligt stöd för att kunna ta till sig ämneskunskaper. Dessa syns inte i statistiken och då blir också resultatet för ”lärartätheten” annorlunda jämfört med tidigare.

- Lärarförbundet är ett fackförbund som lyfter frågor som de anser är viktiga för deras medlemmar. Därav viktas till exempel lärartäthet dubbelt i denna ranking. För oss är kvalitet mer än antal elever per lärare. Vi ser inte att lärartäthet som kriterium är enskilt viktigt om vi samtidigt har friska lärare och goda elevresultat. Det centrala i vår verksamhet är att barn och elever lär sig samtidigt som personalen mår bra på sin arbetsplats. Vi ska också använda skattemedel på ett klokt och ansvarsfullt sätt.

Sammantaget har vi bra skolor i vår kommun: - De delar där resultatet i årets ranking inte är lika högt som i fjol finns det alltså förklaringar till och det är värt att poängtera att vi fortsatt ligger i topp när det gäller avgörande kategorier, som betygsresultat och gymnasiebehörighet.

- Resultaten kommer av vårt långsiktiga och medvetna arbete och med hjälp av de strategier vi framgångsrikt tillämpar, som t.ex. formativt lärande. Det handlar om ett förhållningssätt och arbetssätt som bidrar med tydlighet för eleverna så att de vet vad de ska lära sig och hur de ska lära sig det. Forskningen är tydlig när det kommer till att det formativa förhållningssättet är en framgångsfaktor för elevers lärande. Målsättningen är att det vi gör ska vila på forskning och beprövad erfarenhet, så det har vi med oss i allt vi gör.

Lena avslutar: - Som jag kommenterade i Ystads allehanda: Att vi hamnar på en dålig plats i den här statistiken beror inte på kvaliteten i våra skolor och förskolor. Det kan vara intressant med undersökningar av det här slaget för det skapar förståelse för vår verksamhet och för parametrar som kan ha betydelse. Men resultatet i ett fackförbunds ranking är inte det som berättar sanningen om kvaliteten i skolverksamheten i vår kommun.

Är du nyfiken på fakta kring skolan, finns ”Jämföraren” här (https://www.kolada.se/?_p=jamforelse) , där du kan välja faktabaserade parametrar och jämföra vår kommun med andra i Sverige.

Nu är IST Förskola och Fritidshem och IST Lämna&Hämta klart att använda.

Två nya system som heter IST Förskola och Fritidshem samt IST Lämna&Hämta har öppnat. Läs mer här.

Nyhet busskort gymnasieskola

För dig som går på gymnasieskola och har fått ett busskort av Simrishamns kommun, finns möjligheten att köpa till funktionen JoJo Skola Plus. Detta innebär att du kan åka dygnet runt måndag - söndag under terminstid. Tillägget kostar 600 kronor per termin. Du kan välja att köpa tillägget per termin eller för hela läsåret. Villkor och ansökningsblankett hittar du här.

Skolskjuts för läsåret 17/18

Nya, preliminära, tidtabeller för elever i förskoleklass till årskurs 6 finns nu på sidan om skolskjutsar. Tidtabellerna gäller för elever i Skolområde Simrislund, Syd och Nord. Tidtabeller för matarbussar för en del elever i årskurs 7-9 Korsavadsskolan finns också på sidan. Läs mer här.

Lärlingsutbildning för vuxna på Österlengymnasiet

Antagningen till lärlingsutbildning inom restaurang pågår.  Läs mer om lärlingsutbildningen här.

Tillbyggnaden av Simrislundsskolan fortsätter planenligt

Skolan kommer att få ytterligare nästan 380 kvadratmeter skollokaler med bland annat tre klassrum, grupprum och kapprum.
Vi beklagar de eventuella olägenheter som grannar tillfälligt har fått med ökad trafik och parkering av bilar på närliggande gator.
Arbetena fortsätter planenligt och allt talar för att slutbesiktning sker den 3 juli och den efterlängtade tillbyggnaden ska börja användas till höstterminsstarten 2017.
Läs mer och följ utvecklingen i våra bilder.

Festligt när Kometens förskola invigdes

Det ställdes till med fest när Kometens förskola i Simrislund invigdes. När bandet klippts firades det med sång, lek och lockande fruktfat. Läs mer i Österlenmagasinet.

Läsårstider

Läsårstider för 2017-2018 finner du på vår hemsida. Läs mer här.

Simrishamn storsatsar på arbetsmarknadskunskap

Våra elever ska få mer och bättre kunskaper om olika yrken och arbetsmarknaden i stort. På så vis ska de lättare kunna hitta gymnasieprogram som passar deras färdigheter och intressen. Detta hoppas man i sin tur ska leda till att ungdomarna blir mer studiemotiverade och att fler ungdomar därmed fullföljer sina gymnasiestudier. Även jobb som kan förefalla enkla att utföra kräver till exempel ofta goda kunskaper i svenska, engelska, matematik och digital kompetens.

Vi vill att Arbetsmarknadskunskapen ska förankras i det lokala näringslivet, i det verkliga arbetslivet, så att vi kan vara arbetsgivarnas röst i klassrummet. Läs mer här.

Simrishamns kommun har tillsammans med fem andra kommuner fått utmärkelsen Guldtrappan

Simrishamns kommun, här med barn- och utbildningschef Ewa Kristensson, tog under tisdagen emot kvalitetsutmärkelsen "Guldtrappan" för en lyckad digitalisering i skolan. Utmaningen är nu att fullfölja vår IKT-strategi med en likvärdig utbildning och goda elevresultat.

GuldtrappanGuldtrappan är en utmärkelse för skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller digital skolutveckling. 
Denna utmärkelse hade vi i kommunen inte fått om det inte funnits engagerade pedagoger, skolledare och politiker. Ett stort tack till er alla!

Utmärkelsen Guldtrappan går till kommuner och andra skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete. Läs mer här.

"Bästa skolkommun 2016"

När Lärarförbundet den 3 oktober presenterade årets resultat i sin ranking ”Bästa skolkommun 2016” hamnade Simrishamns kommun på plats 19 i Sverige och på plats 4 i jämförelse med övriga kommuner i Skåne. Stolta över det arbete som utförs på våra skolor konstaterar vi bland annat ökande frisktal bland kommunens lärare och att vi lyckas prestera goda elevresultat utifrån kommunens förutsättningar.

Placering ska ses som ett kvitto på det fantastiska arbete som varje medarbetare tillsammans med barn och elever utför varje dag i alla våra verksamheter.  Läs mer om Simrishamns resultat här och hela rankingen här

Svenska för invandrare - SFI i Simrishamn 

SFI-undervisningen i Simrishamn har lämnat Österlengymnasiets lokaler, vilka behövs för tätortens barn och unga.
För boende i Simrishamns kommun erbjuds eleverna i första hand den undervisning som Forum Ystad bedriver i Skillinge skola. Det finns också utbildningar på andra platser, både i Forum Ystads och andra organisationers regi. Läs mer här!

Simrishamn är årets kulturskolekommun i Skåne 2016

Lärarförbundet rankar Simrishamn som Skånes bästa musik- och kulturskolekommun även 2016.

Lärarförbundet utser sedan 2009 Sveriges bästa musik- och kulturskolekommun. Simrishamn har klättrat från plats 37 2015 till plats 29 i riket 2016. Läs mer här.

Barn & utbildning söker medarbetare

Är du intresserad av att vara vikarie på förskola, fritids och skola inom Simrishamns kommun - ring 0414-81 95 96.
Här kan du även hitta andra lediga tjänster inom vår förvaltning.

Simrishamns skolor klättrar ytterligare i Öppna jämförelser

På fyra år har Simrishamns kommun klättrat från plats 224 till plats 71 i Öppna jämförelser Grundskola 2016, vilket är Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) årliga mätning av resultaten i grundskolan. Årets rapport innehåller uppgifter från läsåret 2014/15. Läs mer här.

Simrishamn först med kulturgaranti i skolan

Simrishamn var först i landet med att införa kulturgaranti som ger alla barn kultur i olika former under deras tid i skolan och förskolan. Det är en demokratisk rättighet som den lilla kommunen på Österlen värnar om.
Det är viktigt med kultur i skolan för det är där vi kan nå alla barn oavsett vilken skola de går på eller vilken lärare de har. SVT.SE  Läs mer här.

Naturskolan Österlen

Ett "win-win-win" projekt för barnen, för kommunen och för näringslivet! Med de orden, vidöppna grindar och inrusande, tjoande elever invigdes Naturskolan Österlen! Läs mer här. 

Bildgalleri från invigningen av Naturskolan Österlen.
Vad gör vi på Naturskolan Österlen.

Simrishamns kommun vann årets IT-projekt 2015

"Simrishamns kommun har som första kommun i Sverige på ett föredömligt och prejudicerande sätt fått godkännande av Datainspektionen att använda Googles verktyg i sin skolverksamhet."
Så lät motiveringen när priset delades ut på Kommits stora konferens i Göteborg. Läs mer här.

Molntjänsten Google Apps for Education

Datainspektionen har godkänt avtalet mellan Barn- och utbildningsnämnden i Simrishamns kommun och Google gällande användandet av molntjänsten Google Apps for Educaton (GAFE) i skolorna. Läs mer här.

Du kan se skolmaten i din mobiltelefon

MatappSimrishamns skolor finns i appen "Skolmaten" och kan laddas hem helt gratis från respektive appbutik och installeras enkelt i din smartphone. Du väljer där Skåne och Simrishamn och kan då se matsedeln för Simrishamns kommunala skolor.

Här kan elever se matsedeln för några veckor framåt. Även vårdnadshavare och andra intresserade kan se vad barnen äter och kan planera sin matsedel i veckan därefter.

Matsedeln finns även på vår hemsida och som du hittar här.

Elevfrånvaro SMS-tjänst

Barn- och utbildningsförvaltningen har införskaffat en tjänst som skickar meddelande till vårdnadshavares mobiltelefon (SMS) eller via vårdnadshavares e-post så fort elev har uteblivit från den obligatoriska verksamheten. Läs mer här.