Pågående projekt

Sjöfartsstråket

Sjöfartsstråket är tänkt att bli ett stråk som ska erbjuda möjligheten till en trafiksäker vandring och cykling och som samtidigt ger en upplevelse av en spännande förflyttning. I och med utvecklingen av Sjöfartsstråket ska hamn och strand få en större plats i staden, och längs stråket ska mötesplatser skapas som erbjuder närhet till havet. Stråket sträcker sig från hamnen i söder till Tobisvik i norr, och genomförandet är indelat i etapper.

Se filmen om Sjöfartsstråket här!

Etapp 1 - Tullhusstranden

Etappen med den numera tvåfaldigt prisbelönta Tullhusstranden var startskottet för Sjöfartsstråket. Utformningen är gestaltad av Sydväst arkitektur och landskap, och de har skapat nya möjligheter att vistas i hamnmiljön. De har använt betong och trä, samma material som i den dåvarande hamnen, och har behållit sandstranden som ett mjukt möte med vattnet. I och med projektet har stranden fått sittplatser i söderläge och en avskild promenad till småbåtshamnen, samt ett landmärke i form av en båk.

Tullhusstranden färdigställdes våren 2016, och belönades med Sienapriset 2016 och Skånes arkitekturpris 2017.

Tullhusstranden 1

Etapp 2 - Tobisvik

Nu pågår arbetet med genomförandet av detaljplanen för Tobisvik. Detaljplanen omfattar området från den norra infarten till Tobisvik ner till vändplatsen söder om Tobisviksbadet. Ombyggnationen kommer innebära att en ny gång- och cykelväg kommer anläggas för att skapa en trafiksäkrare miljö. Parkeringen invid badet kommer att flyttas och två nya parkeringar anläggas, bangolfbanan flyttas och passager till havet kommer skapas.

I första skedet har träd fällts och oönskad växtlighet tagits bort för att ge plats åt den nya gång- och cykelvägen. Under våren kommer den nya vägen att byggas.

Oönskad växtlighet, som till exempel den invasiva tysklönnen och pestskråpen som täcker kanterna mot Tommarpsån, har tagits bort. Många av björkarna längs ån har också drabbats hårt av björksteklar och har därför också tagits bort, på ett kontrollerat sätt. Så många träd som möjligt kommer att sparas. Under våren kommer träd att återplanteras. Tanken är att varje fällt träd ska ersättas med minst ett nytt. Bland annat kommer al, som trivs vid vattnet, och sälg, eftersom dess pollen är viktig näring för bin och andra insekter, att planteras. Växtligheten kommer att glesas ut så  man kan se Tommarpsån från vägen igen och ge ån den uppmärksamhet den förtjänar. De fällda träden flisas direkt på plats och kommer att bli bränsle till fjärrvärme. Stråket kommer i nästa skede att fortsätta ända in till staden via Badstigen. Genomförandet av detaljplanen för Tobisvik ska vara färdigställd under försommaren 2018. 

Följ byggnationen här:

Tobisvik under construction del 1

Tobisvik 1

Perspektiv av den nya Tobisvägen.