Aktuellt

Storgatan regleras som gågata och gångfartsområde

Den 28 april–15 oktober, likt tidigare år, regleras trafiken genom Simrishamns centrum och som tidigare är det Storgatan som regleras med gångfartsområde samt gågata (se karta här). 

På Storgatan mellan Kristianstadsvägen och Järnvägsgatan är det gångfartsområde. Mellan Järnvägsgatan och Hamngatan är det som vanligt gågata. Del av Lilla Rådmansgatan och Prästgatan är också gågata. På Järnvägsgatan mellan Storgatan och Garvaregatan är det enkelriktat i sydostlig färdriktning dvs fordon får endast färdas i riktning mot järnvägsstationen. Parkeringen på Stortorget kan därför endast nås via Storgatan.

Enkelt kan man förklara gångfartsområden som gator där fotgängare har företräde framför fordonstrafiken. Hastigheterna anpassas efter förutsättningarna för de gående. Du får inte parkera ditt fordon på dessa typer av gator. På gågata får du endast framföra ditt fordon om du har anslutande fastighet längs gatan, om du har parkeringstillstånd för rörelsehindrad och behöver nå någon målpunkt längs gatan, har varutransport eller om sjukresa eller färdtjänst krävs.

Beläggningsprogram

Snart är äntligen vintern slut och vi kan påbörja årets planerade beläggningsprogram. Sedan 2015 har vi investerat cirka 60 miljoner kronor i kommunens gator fördelat på alla kommunens orter där det finns kommunala vägar. Under dessa år har vi gjort något som ingen annan svensk kommun lyckats med: att bygga bort hela underhållsskulden som vi hade sedan tidigare! 2019 drar vi ner takten något och återgår till det planerade underhållet som årligen ska fortsätta enligt vår underhållsplan.

Fokus i år kommer att ligga på större, trafikerade gator i centrala Simrishamn samt några mindre gator ute i byarna. Det finns gator som har behov av omläggning men som inte läggs om under året på grund av planerade ledningsarbeten eller andra arbeten i gatan som är på gång. Precis som tidigare passar vi på att se över trafik- och parkeringssituationen samt skyltning och gatubelysning i samband med asfalteringen.

Arbetet genomförs i flera steg och kan pågå under en längre tid. Före påbörjat arbete kommer vi att skylta upp den aktuella gatan och fastighetsägare som berörs kommer att få information i förväg. Det är viktigt att du ser över din växtlighet i anslutning till gatan och trottoaren eller motlutet, och om behovet finns, klipper in den till din tomtgräns. Detta för att vi ska kunna genomföra våra arbeten som planerat.

Vi är tacksamma om du som vanligt visar hänsyn till våra arbetare på vägen och passerar arbetsområdet med sänkt hastighet och följer skyltning och anvisningar.

Investeringar i gatubelysningen

Sedan 2015 har vi investerat drygt 12 miljoner kronor i den kommunala gatubelysningen. Största delen av arbetena har skett på landsbygden. Vi har bytt ut nästan 3 500 gamla, energikrävande armaturer mot nya LED-armaturer, vilket motsvarar nära 50 % av kommunens totala bestånd av belysningspunkter. Resultatet är stor energibesparing och miljövinst! Fokus har legat på att byta alla ljuskällor innehållande kvicksilver eller ljuskällor av dålig kvalitet. I samband med detta har vi passat på att besiktiga och skyddsjorda stolparna, kapat stolpen så att höjden motsvarar vägbredden samt har märkt alla stolpar med ett unikt ID-nummer. Belysningen är anpassad efter var den är placerad, därför kan den upplevas som svagare på vissa ställen och starkare på andra. Under natten halveras effekten för att ytterligare spara energi och förlänga livslängden på armaturen. Under 2018 och 2019 kommer vi att ha fokus på två projekt. Det ena är att sätta upp ny belysning på platser runtom i kommunen där det idag saknas belysning helt, ett arbete som initierats av de trygghetsvandringar som vi genomför. Det andra kommer att genomföras ute på landsbygden på de belysningsanläggningar som står placerade utmed Trafikverkets vägar och består av gamla, uttjänta trästolpar. Samtidigt genomför vi löpande besiktningar och armaturbyten på andra ställen där det är nödvändigt.

Investeringar i parker och naturområden

Ifjol växlade vi upp rejält och genomförde stora förändringar i kommunens parker och naturområden. Stora, täta planteringar i närhet av bebyggelse har gallrats rejält för att öka tryggheten och förenkla skötseln. I några av våra naturområden har vi påbörjat de antagna skötselplaner som finns, bland annat i Åbackarna i Simrishamn och Agdelundsområdet i Kivik. Gallringen sker med omsorg och med fokus på att gallra bort invasiva arter, skadade och sjuka träd samt öka den biologiska mångfalden. Viktigt är att öka tillgängligheten till dessa områden så att alla kan njuta av naturen. Flera platser till vila och rekreation skapas genom bänkar, grillplatser och vindskydd för övernattning. I parkerna har vi satt belysning, asfalterat gångstråk samt snyggat till och byggt ut lekplatserna. Ett flertal utegym och multiarenor är under uppförande och utrustning för spontanidrott placeras ut. Vi kommer att tillföra ett hundratal nya träd som valts med omsorg, med både sort och placering i fokus.

Fällor & fel

Som vanligt så ringer du in felanmälningar till Kontakt Simrishamn på 0414-81 90 00 eller via e-post kontakt@simrishamn.se. Om det gäller belysning är det viktigt att du vid anmälan anger det ID-nummer som står på stolpen. Vid andra typer av felanmälningar är det viktigt att du anger adress eller plats, då är det lättare för våra medarbetare att lokalisera och åtgärda felet.

Hur har det gått på trygghetsvandringarna?

Här kan du ladda ner protokoll från de tidigare genomförda trygghetsvandringarna, där du även kan läsa om förslag till åtgärder.

Viktig information angående tillfälliga skyltar i vägområde

Trafikverket vill informera föreningar och arrangörer som planerar att sätta ut skyltar om arrangemang att följande gäller i vägområnden:

  • Skyltarna får inte utgöra någon trafikfara.
  • Skyltarna får inte sättas så de blir siktskymmande eller till hinder för trafikanter och gående.
  • De får inte placeras så det försvårar Trafikverkets driftentreprenörs arbete.
  • Skyltarna får sättas upp tidigast 2 veckor innan evenemanget och ska plockas bort senast 2 dagar efter annars tar Trafikverkets entreprenör bort dem.

llustration: Sydväst arkitektur och landskap

Varför visar GPS:en fel?

Läs mer här om hur du kan förbättra informationen i din GPS!