Förmyndare

Förmyndare - för minderåriga

 • Om föräldrarna har den rättsliga vårdnaden om barnet är de förmyndare, så kallade legala förmyndare
 • Om båda föräldrarna har vårdnaden om barn är de gemensamt förmyndare.
 • Om en av föräldrarna dör, blir den efterlevande ensam förmyndare.
 • Vid äktenskapsskillnad blir den förälder förmyndare som får vårdnaden om barnet.
 • När det gäller barn vars föräldrar inte varit gifta med varandra, är i allmänhet modern både vårdnadshavare och förmyndare.
 • Om föräldrar som inte är gifta eller har varit gifta med varandra är ense om att vårdnaden skall utövas gemensamt, så är de också gemensamt förmyndare.
 • Om föräldrarna är döda, underåriga eller av speciella skäl inte kan vara förmyndare utser tingsrätten en särskilt förordnad förmyndare.
 • Det är förmyndarens uppgift att sörja för myndlingens bästa, vårda hans egendom och se till att hans medel används till nytta för honom. Förmyndaren bestämmer hur tillgångarna skall användas eller placeras.
 • Är en av föräldrarna på grund av sjukdom eller annan orsak förhindrad att delta i ett beslut om förvaltningen och beslutet inte kan skjutas upp bestämmer den andre föräldern ensam.
 • Föräldrarna kan sedan 1995, utan redovisningsskyldighet, förvalta en omyndigs tillgångar så länge deras värde understiger åtta basbelopp (354400 kr under 2016). Vissa rättshandlingar kräver dock fortfarande överförmyndarens samtycke. Om det föreligger särskild anledning att trygga förvaltningen kan överförmyndaren meddela inskränkningar i föräldrarnas fria förvaltning.
 • Även om den omyndiges tillgångar understiger åtta basbelopp är föräldrarna skyldiga att inge årlig redovisning till överförmyndaren om den omyndige äger fastighet. Överförmyndaren kan dock befria från denna skyldighet.
 • Det går dock att anordna särskild överförmyndarkontroll även om tillgångarna understiger åtta basbelopp. Det kan ske genom arv, testamente, gåva eller genom förmånstagarförordnande vid försäkring eller vid pensionssparande.
 • Sedan myndlingen fyllt 16 år bör förmyndaren höra hans åsikter vid viktigare beslut. Myndlingen får själv sluta avtal om arbete samt fritt förfoga över sin lön från 16 års ålder.
 • Mer om förmynderskap hittar du här.