Grafisk profil

Antagen av fullmäktige 2006-06-26, § 88.

2014_Grafisk_Manual_Sida_01Den grafiska profilmanualen innehåller riktlinjer för hur alla kommunens verksamheter ska använda den grafiska profilen. Anledningen till att den grafiska profilen tagits fram tillsammans med denna manual är att kommunen med alla sina skiftande verksamheter behöver öka sin synlighet gentemot medborgare, näringsliv, media samt människor och företagare som är intresserade av att flytta till kommunen. Med kommunen som tydlig avsändare synliggör vi allt det som kommunmedborgarnas skattemedel används till. Den grafiska profilen är också till för att underlätta och effektivisera arbetet för kommunens medarbetare.

Se dokumentet som pdf-fil (reviderad senast 2014-09-29)