Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) består av elva ledamöter och elva ersättare. Inom BUN finns också ett arbetsutskott som består av fem ledamöter.

BUN fullgör kommunens uppgifter inom barnomsorgen och det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. BUN ansvarar också för svenskundervisning för invandrare och för uppdragsutbildning. Dessutom utövar BUN tillsyn över den alternativa barnomsorgen och friskolorna. I BUN:s ledningsfunktion ingår att leda och samordna de olika verksamhetsgrenarna och tillse att fullmäktiges mål och riktlinjer uppfylls, samt tillse att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning.

I BUN:s styrfunktion ingår bland annat att samordna utformningen av övergripande mål och leda arbetet med återkommande revidering av skol- och barnomsorgsplan, tillse att verksamheten regelbundet utvärderas och att ekonomin kontinuerligt följs upp.

Barn- och utbildningsnämnden

Länk med kontaktuppgifter till förtroendevalda.